Thông báo tìm người đến xét nghiệm cộng đồng tại Khang An ngày 02/7/2021 (05/07/2021)
Khung giờ cụ thể là từ 9 gờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 02/7/2021