title

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
Friday, 27/11/2020, 03:26 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

 

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lần ban hành

Tải về xem

Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng

  1.  

Chính sách chất lượng

CSCL

01

  1.  

Mục tiêu chất lượng

MTCL

01

  1.  

Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

BMT

01

  1.  

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)

QT-01

01

  1.  

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-02

01

  1.  

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

QT-03

01

  1.  

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

QT-04

01

  1.  

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

01

  1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

QT-06

01

 

 

# of Views: 366