Công bố và trao quyết định Trưởng khu phố trên địa bàn phường Phú Hữu, Nhiệm kỳ 2020-2025 (03/11/2020)
Sáng nay, ngày 02 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đã công bố và trao quyết định trưởng 4 khu phố trên địa bàn phường Phú Hữu theo kết quả bầu cử trưởng khu phố ngày 25 tháng 10 vừa qua