KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN MỘT KỲ TÍCH LỊCH SỬ VĨ ĐẠI (27/04/2022)
Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến cứu quốc của Nhân dân Việt Nam.