title

6. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG
Thứ tư, 29/04/2020, 08:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Đặng Thị Nga

1971

Chủ tịch UB.MTTQ

dtnga.ph.q9@tphcm.gov.vn

0938123969

 1.  

Nguyễn Thị Kiều Diễm

1971

Phó Chủ tịch UB.MTTQ

mttq.phuhuu. q9@tphcm.gov.vn

0909284909

2. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Văn Đấu

1955

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

hccb.ph.q9@tphcm.gov.vn

0931146191

 1.  

Nguyễn Văn Lợi

1970

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0983792247

3. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1985

Chủ tịch Hội liên Hiệp phụ nữ

nthngoc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0932066139

 1.  

Lê Thị Thùy Trang

1982

Phó Chủ Hội liên Hiệp phụ nữ

ltttrang.ph.q9@tphcm.gov.vn

0767867968

 

4. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Huỳnh Hồng Sơn

1970

Chủ tịch Hội nông dân

hhson.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903194223

5. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Lý Minh Hân

1991

Bí thư Đoàn thanh niên

lmhan.ph.q9@tphcm.gov.vn

0782191191

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1991

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

ntnhuyen.ph.q9@tphcm.gov.vn

0377885767

6.  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Lê Thanh Hương

1968

Chủ tịch Hội khuyến học

 

0901443438

7.  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Bùi Thị Ra

1948

Chủ tịch Hội người cao tuổi

 

0792985466

 1.  

Trịnh Thị Nhung

1955

Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi

 

0919241853

8. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Trần Thị Thanh Trúc

1984

Chủ tịch công đoàn

ttttruc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0907287005

 1.  

Huỳnh Hồng Sơn

1970

Phó Chủ tịch công đoàn

hhson.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903194223

 1.  

Lê Thị Minh Hiếu

1981

Ủy viên

ltmhieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903132155

 1.  

Phạm Thị Trâm Anh

1969

Ủy viên

pttanh.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903742898

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1991

Ủy viên

ntnhuyen.ph.q9@tphcm.gov.vn

0377885767

Số lượng lượt xem: 678