ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HỮU

Địa chỉ: Số 893 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37316074

Email: phuhuu.q9@tphcm.gov.vn