DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

STT ĐƠN VỊ NGƯỜI PHÁT NGÔN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
01 UBND phường Phú Hữu Ông Nguyễn Đình Trí CT.UBND phường 0938.888.269 ndtri.q9@tphcm.gov.vn